Obchodní podmínky

obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Travelcon 2019

prostřednictvím internetového prodeje prováděného příspěvkovou organizací Jihočeská centrála cestovního ruchu. Součástí podmínek je i Poučení o zpracovávání osobních údajů.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. Organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu, IČ 720 53 127, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 539, dále také jen "Organizace", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci Travelcon, konající se ve dnech 25.-26. dubna 2019 v Českých Budějovicích.

 

II. PRODEJ VSTUPENEK

I. Organizace činí prostřednictvím svých webových stránek www.travelcon.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), se nepoužije.

II. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek.

III. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Organizaci, dostupného ze stránek www.travelcon.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen "Objednávka"). Přijetím Objednávky Organizace vstupenku Zájemci zarezervuje.

IV. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a přečetl si Poučení o zpracovávání osobních údajů. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud si domluvíme některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.

V. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Organizací, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

VI. S ohledem na charakter vzdělávací akce a cenu vstupenky se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.

VII. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 14 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Společnost Zájemci potvrzení o uhrazení a organizační pokyny k akci.

VIII. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit - žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 22. dubna 2019 .

 

III. CENA VSTUPENEK

I. Cena jedné vstupenky je rozložena do cenových pásem: prvních 20 vstupenek „early birds“ za 999 CZK vč. DPH, do 15.2. 2019 „first minute“ za 1 499 CZK vč. DPH, do 31.3.2019 „standart ticket“ za 1 999 CZK vč. DPH a do termínu konání akce „last minute“ za 2 499 CZK vč. DPH. Kombinovaný balíček „smart exhibitor“ zahrnujícící 2x vstupenku na konferenci 1x vystavovatelský prostor na veletrhu Travelfest ve dnech 26.-28.4.2019 stojí po celou dobu prodeje 7 999 CZK vč. DPH. Cena virtuální a klasické vstupenky je stejná.

II. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Organizace na e-mail machovcova@jccr.cz nejpozději do 1. března 2019 . Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. II. VIII těchto obchodních podmínek.

III. Součástí vstupenky je dále časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů a prezentací z výše specifikované vzdělávací akce, tj. z ročníku 2019. Videozáznam je zpřístupněn pouze zákazníkovi, který videozáznam nemůže zpřístupnit dalším osobám nebo jej zveřejnit.

IV. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.
 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

I. Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje Poučení o zpracovávání osobních údajů, které je součástí těchto podmínek.

 

V. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

I. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2018 a vztahují se na koupě vstupenek na Travelcon 2019. Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Poučení o zpracovávání osobních údajů, které zůstává účinné samostatně i nadále.

II. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém a anglickém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Závazky Organizace vůči Navrhovatelům a zájemcům stejně jako případné nároky navrhovatelů či zájemců vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

II. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

III. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

IV. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.